SÁNG TẠO VUI

Thông tin doanh nghiệp

RSS

Hơn 54% số xã đạt tiêu chí NTM về điện

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tiêu chí điện nông thôn (tiêu chí số 4 trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, hầu hết các cấp tỉnh, thành phố đã phê duyệt quy hoạch hệ thống điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2015 – định hướng đến năm 2020.

Hiện cả nước đã có 54,6% số xã đạt tiêu chí điện nông thôn

Hiện cả nước đã có 54,6% số xã đạt tiêu chí điện nông thôn

CôngThương - Linh hoạt trong triển khai

Nắm bắt được các nhu cầu cũng như khó khăn về vốn trong triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống điện, một số địa phương đã kịp thời ban hành cơ chế hỗ trợ như: ứng trước vốn hoặc hỗ trợ lãi suất vay cho chủ đầu tư để cải tạo, phát triển lưới điện nông thôn đến vùng sâu, vùng xa, vùng chưa có điện, cấp điện cho đồng bào các dân tộc… Từ năm 2010 – 2013, nguồn vốn huy động đầu tư cải tạo và xây mới hệ thống điện nông thôn đạt khoảng 15.205 tỷ đồng, chủ yếu là vốn ngành điện và các dự án vay vốn nước ngoài, một số do nhân dân đóng góp xây dựng hành lang an toàn lưới điện. 

Theo Bộ Công Thương, năm 2013 cả nước có 4.951/9.068 xã đạt tiêu chí điện nông thôn, chiếm 54,6% tăng 870 xã so với năm 2012. Trong quá trình triển khai, đã có nhiều mô hình tiên tiến, cách làm hay về phát triển điện nông thôn như tỉnh Bạc Liêu có cơ chế ứng vốn ngân sách cho ngành điện đầu tư những tuyến mà có dưới 25 hộ/800m; Hải Phòng hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các công ty nhà nước ngoài ngành điện kinh doanh điện có khả năng huy động được vốn vay ngân hàng để đầu tư sửa chữa, nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn.

Theo Bộ Công Thương, thời gian tới, các địa phương cần hỗ trợ ngành điện phát triển quy hoạch điện. Ưu tiên cho các công ty điện lực địa phương cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện hạ áp nông thôn. Các đơn vị quản lý bán điện nông thôn tại địa phương di chuyển các cột điện nằm trong chỉ giới đường nông thôn trong quy hoạch mới. Các địa phương có thể ứng vốn cho chủ đầu tư lưới điện nông thôn đến vùng sâu, vùng xa chưa có điện để cấp điện cho đồng bào dân tộc.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn nhiều khó khăn, chẳng hạn như: công tác bàn giao điện nông thôn cho các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh bán lẻ điện tại một số xã còn gặp khó khăn do thiếu nguồn vốn hoàn trả, hoặc trả không xác định được giá trị…, đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện tiêu chí; việc đầu tư cho lưới điện nông thôn rất khó khăn và tốn kém bởi lưới điện trước đây do đã được đầu tư từ lâu đến nay đã xuống cấp, cũ nát. Bên cạnh đó, địa bàn nông thôn nơi các hộ dân sống rải rác, cách xa nhau, nên suất đầu tư cho điện nông thôn lớn, trong khi ngành điện gặp khó khăn về nguồn vốn. Phần lớn các hợp tác xã quản lý điện và các công ty ngoài ngành điện kinh doanh không hiệu quả…

Bảo đảm các tiêu chuẩn điện nông thôn

Bộ Công Thương cho rằng, để đạt tiêu chí điện nông thôn được trên cả nước, cần tập trung giải quyết một số vấn đề. Đó là, tăng cường công tác chỉ đạo giữa chính quyền địa phương với các ban, ngành, đặc biệt cần phát huy vai trò của các công ty điện lực trong việc tham mưu xây dựng chính sách; làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuẩn của người dân; đồng thời, sớm rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch điện đến từng huyện, xã bảo đảm thống nhất với quy hoạch hệ thống điện; lồng ghép nguồn vốn ở các chương trình để đầu tư hệ thống điện. Triển khai đúng tiến độ, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư, phát triển điện nông thôn. Ưu tiên, đầu tư thực hiện cho các xã gần đạt tiêu chí trong năm 2014 - 2015. Quan tâm đầu tư cải tạo, phát triển lưới điện cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, cụm dân cư bức xúc về điện…